Rīgas mikroautobusu satiksme – Privātuma politika

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Pilnsabiedrība “Rīgas mikroautobusu satiksme”, reģistrācijas Nr. 50103599811, juridiskā adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, LV-1026, kontakttālrunis 67294888, elektroniskā pasta adrese: info@bbus.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Pilnsabiedrībai “Rīgas mikroautobusu satiksme” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 6. sadaļu “PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS”.
 2. Pilnsabiedrības “Rīgas mikroautobusu satiksme” privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt klientam (turpmāk – Klients) informāciju par personas datu apstrādi, it īpaši tās nolūkiem, apjomu, aizsardzību un datu glabāšanu.
 3. Privātuma politika ir attiecināma uz Pilnsabiedrības “Rīgas mikroautobusu satiksme” (turpmāk – Sabiedrības ) veiktajiem Klientu personas datu apstrādes procesiem, neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Sabiedrība saņem Klienta personas datus.
 4. Privātuma politika cita starpā attiecas arī uz videonovērošanu, ko Sabiedrība veic šādās vietās un veidā:
  • Stacionārās videokameras, kas izvietotas mikroautobusu salonos un kas filmē tikai mikroautobusa salonu;
  • Video reģistratori, kas novietoti mikroautobusu ārpusē un kas ieraksta datus par ceļu satiksmes notikumiem.
 5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi un nolūkiem var tikt noteikti papildu specifiski noteikumi, par ko Klienti tiek informēti brīdī, kad tie sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.
 6. Klients Privātuma politikas izpratnē ir fiziskā persona – pasažieris vai cita persona, kura izsaka vēlēšanos izmantot, izmanto vai varētu izmantot Sabiedrības sniegtos sabiedriskā transporta pakalpojumus, tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumus vai persona, kura ar Sabiedrību ir noslēgusi vai gatavojas noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu.
 7. Privātuma politika ir izstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atcel Direktīvu 95/46/EC (Vispārējā datu aizsardzības regula) prasībām un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2.DATU APSTRĀDES TIESISKIE PAMATI UN NOLŪKS

 1. Privātuma politika ir attiecināma uz Sabiedrības veiktajiem Klientu personas datu apstrādes procesiem un attiecībā uz tiem tiek apstrādāti personas dati uz šādiem juridiskajiem pamatiem:
  • datu subjekta piekrišana, ar kuru Klients sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts);
  • līguma noslēgšana un izpilde, kur Klients ir līgumslēdzējpuse (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts);
  • uz Sabiedrību attiecināma juridiskā pienākuma izpilde, kas pamatojama ar ārējiem normatīvajiem aktiem (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts);
  • uzdevuma, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai īstenojot Sabiedrībai piešķirtas oficiālas pilnvaras, izpilde (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts);
  • leģitīmo interešu ievērošana, lai realizētu no Sabiedrības un Klientu pastāvošajām saistībām vai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktās Sabiedrības intereses un pienākumus (Vispārējās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).
 2. Sabiedrības nolūki personas datu apstrādei atbilstoši tās leģitīmajām interesēm ir šādi:
  • veikt komercdarbību, sniedzot pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, mikroautobusu nomas un citus pakalpojumus;
  • efektīvi pārvaldīt Sabiedrības komercdarbības pārvaldības procesus, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku, tai skaitā klientu aptaujas, to izpēti un analīzi, pakalpojuma izmantošanas rādītājus un statistiku, atskaišu sagatavošanu u.c.;
  • izpildīt un pārvaldīt valsts un pašvaldības uzdotos uzdevumus un pienākumus, tai skaitā piešķirt un administrēt braukšanas maksas atvieglojumus (braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana un uzraudzība), Klienta personas datu pārbaude un apstrāde braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai un administrēšanai;
  • analizēt Sabiedrības tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  • novērst prettiesisku rīcību, korupcijas un citus augstas ietekmes līmeņa riskus;
  • aizsargāt īpašumu, tai skaitā Sabiedrības pakalpojumu sniegšanā iesaistītos mikroautobusus;
  • aizsargāt personas vitāli svarīgas intereses, tai skaitā dzīvību un veselību;
  • nodrošināt drošību attiecībās starp Klientu un darbinieku, piemēram, nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību, novērst drošības apdraudējumu, kontrolēt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un nodrošināt drošu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu;
  • nodrošināt kārtības ievērošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piemēram, nodrošināt sabiedrisko kārtību, biļešu tirdzniecības noteikumu ievērošanu, kā arī sabiedriskā transporta lietošanas noteikumu, ražošanas un tehnoloģisko procesu, iekšējo normatīvo aktu, tai skaitā darba kārtības un darba aizsardzības prasību ievērošanu;
  • īstenot likumisko interešu aizsardzību valsts pārvaldes un tiesībaizsardzības iestādēs vai tiesā, kā arī celt un realizēt juridiskas prasības, un sniegt informāciju iestādēm normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piemēram, Valsts vai pašvaldību policijai;
  • nodrošināt Sabiedrības normālu ikdienas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības stratēģiskajam mērķim, misijai un vīzijai, tai skaitā:
   • pieņemt, izskatīt un saglabāt Klientu pieteikumus un sūdzības par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piemēram, par pazaudētajām mantām, tai skaitā pieteikumiem un iesniegumiem, kas veikti telefoniski, rakstiski un/vai elektroniski, kā arī novērtēt, kontrolēt un pilnveidot Klientu apkalpošanas kultūru;
   • iegādāties preces un pakalpojumus, uzturēt infrastruktūru, slēgt darījumus, tai skaitā sagatavot līgumus, noslēgt un kontrolēt to izpildi, sazināties ar atbildīgajām personām par līguma izpildi;
   • pārvaldīt Sabiedrības finanses, tai skaitā administrēt un kontrolēt norēķinus, maksājumus un citas saistības;
   • pārvaldīt Sabiedrības organizatoriskos procesus, dokumentus un lietvedību (tai skaitā tehniskais, juridiskais, informācijas un komunikāciju tehnoloģiskais atbalsts), statistika un pētniecība, pārvaldīt ar personālu saistītos procesus;
   • pārvaldīt Sabiedrības riskus, procesus un kvalitātes standartus, tajā skaitā kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001) standartu ievērošanu, nodrošināt faktu pieejamību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī sistēmu nepārtrauktu pilnveidi;
   • uzturēt sabiedriskās attiecības ar medijiem, komunikāciju un korporatīvā vadība, sniegt informāciju par Sabiedrības darbību, uzturēt saziņas kanālus.
 1. Attiecībā uz Sabiedrības mikroautobusos videonovērošanas procesā veikto datu apstrādi attiecināmi vairāki iepriekš minētie nolūki atbilstoši Sabiedrības leģitīmajām interesēm: aizsargāt personas vitāli svarīgas intereses, tai skaitā dzīvību un veselību; novērst prettiesisku rīcību, korupcijas un citus augstas ietekmes līmeņa riskus; aizsargāt īpašumu, tai skaitā Sabiedrības pakalpojumu sniegšanā iesaistītos mikroautobusus; nodrošināt drošību attiecībās starp Klientu un darbinieku; nodrošināt kārtības ievērošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to attiecībā uz videonovērošanas procesā veikto personas datu apstrādi ir iespējams definēt vienu kopēju Sabiedrības nolūku: Sabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitātes kontroles nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana.

 

3.PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

 1. Sabiedrība apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, nodrošinot personas datu konfidencialitāti un atbilstošu aizsardzību un apstrādājot tos saskaņā ar Sabiedrības noteiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.
 2. Apstrādājot videonovērošanas datus, Sabiedrība kā datu pārzinis nodrošina tikai pilnvaroto personu piekļuvi pie tehniskajiem un informācijas resursiem, ar kuriem tiek nodrošināta videonovērošanas datu apstrāde, kā arī to, ka videonovērošanas datu apstrādi veic tam pilnvarotas personas.
 3. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  • Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, lai nodrošinātu pakalpojumu) darbību;
  • Saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • Atbilstoši noteiktajiem juridiskajiem pienākumiem;
  • Arējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • Ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sabiedrības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Sabiedrības likumīgās intereses.
 4. Personas dati var tikt nosūtīti, nodoti vai var būt pieejami šādiem saņēmējiem, bet ne tikai:
  • Publiskām iestādēm, piemēram, valsts vai pašvaldības policijai, VSIA “Autotransporta direkcija” u.c. iestādēm;
  • Kredītiestādēm;
  • Ārpakalpojumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri iesaistīti pakalpojumu nodrošināšanas procesā;
  • Datu pārziņiem, kuru uzdevumā Sabiedrība veic datu apstrādi, piemēram, Rīgas domei;
  • Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem apdrošināšanas gadījumu izskatīšanai;
  • Revidentiem un auditoriem;
  • Zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, veicot amata pienākumus;
  • Citām personām, kuras ir saistītas ar Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu.
 5. Sabiedrība nenodod vai nepadara pieejamus Klientu datus saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī starptautiskajām organizācijām.

 

4.PERSONAS DATU KATEGORIJAS

 1. Sabiedrība apstrādā šādus Klientu personas datus:
  • Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinošā dokumenta dati, piemēram, izskatot Klientu iesniegumus;
  • Personalizētās viedkartes vizuālās identifikācijas dati – vārds, uzvārds, viedkartes numurs, fotoattēls un papildu informācija atbilstoši viedkartes veidam, piemēram, lai mikroautobusa vadītājs – konduktors vai kontrolieris (tai skaitā, veicot videokontroles) pārliecinātos par personalizētās viedkartes piederību pasažierim;
  • Personas tiesības apliecinoša dokumenta dati – vārds, uzvārds, statuss, dokumenta derīguma termiņš, piemēram, invaliditātes apliecības dati gadījumos, kad tas ir braukšanas tiesības apliecinošs dokuments un to pārbauda mikroautobusa vadītājs – konduktors vai kontrolieris (tai skaitā, veicot videokontroles);
  • Personas kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, piemēram, Klientu pieteikumu un/vai sūdzību gadījumā, kā arī saskaņā ar līgumu gadījumā, kad norādīts juridiskas personas pārstāvis;
  • Videonovērošanas dati – videoattēls, foto fiksācija un citi ar videonovērošanas procesa veikšanu saistītie dati (datums un laiks, ģeogrāfiskās koordinātas, maršruts), piemēram, valsts vai pašvaldības iestāžu pieprasījumu gadījumos, negadījumu un pārkāpumu situācijās, kā arī videokontroles veikšanas procesā;
  • Īpašo kategoriju dati – Klienta veselības dati, tai skaitā Klienta invaliditātes dati, piemēram, Klienta iesniegtie dati par ceļu satiksmes negadījumā gūtajām traumām;
  • Klienta viedoklis – piemēram, Klientu aptaujas rezultāti, Klienta atsauksmes, pateicības un sūdzības;
  • Klienta telefonsaruna – Telefonsaruna, par kuras ierakstīšanu ir informatīvs paziņojums pirms tās uzsākšanas, piemēram, Sabiedrības nodrošinātais informatīvais tālrunis 67113322.
 2. Šajā Privātuma politikas sadaļā uzskaitīti būtiskākie personas datu kategoriju veidi un piemēri, kurus Sabiedrība apstrādā. Tomēr uzskaitītie piemēri norādīti vienkāršākas uztveršanas vajadzībām un nevar tikt uzskatīti par izsmeļošu uzskaitījumu.
 3. Klients Sabiedrības tīmekļa vietni rigasmikroautobusi.lv izmanto anonīmi un brīdī, kad tiek uzsākta mijiedarbība ar Sabiedrības tīmekļa vietni, Sabiedrība par Klientu kā lietotāju var saņemt personu neidentificējošu informāciju. Personu neidentificējošu informācija var būt pārlūkprogrammas nosaukums, datora veids un tehniskā informācija par savienojuma veidu ar Sabiedrības tīmekļa vietni.

 

5.PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

 1. Klienta dati tiek glabāti atbilstoši Sabiedrības noteiktajiem glabāšanas termiņiem saskaņa ar arējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 2. Klienta datu glabāšanas termiņš tiek noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem Sabiedrības leģitīmo interešu nodrošināšanai vai līgumu izpildei.
 3. Klienta dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Klients vai Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, vērsties tiesā).
 4. Videonovērošanas dati tiek īslaicīgi glabāti datu iegūšanas vai uzglabāšanas vietā lokālajā video arhīvā. Īslaicīgi glabājamo videonovērošanas datu glabāšanas ilgums ir līdz 14 diennaktīm attiecībā gan uz videomateriāliem no tām videokamerām, kas filmē tikai mikroautobusu salonus, gan uz video reģistratoriem, kas filmē tikai ceļu.
 5. Nepieciešamības gadījumā, lai realizētu Sabiedrības leģitīmās intereses (piemēram, ceļu satiksmes negadījumu, huligānisku darbību, drošības un kārtības noteikumu pārkāpumu u.c. gadījumos), videonovērošanas dati var tikt izrakstīti ilgstošai glabāšanai video glabāšanas vietnē. Sabiedrība no lokālā video arhīva izraksta videonovērošanas datus video glabāšanas vietnē šādos gadījumos:
  • Ja saņemts pieprasījums no Valsts policijas vai citas publiskas iestādes;
  • Ja ir saņemta sūdzība, ko Sabiedrība kopsakarā ar videonovērošanas mērķi ir novērtējusi par pietiekamu šāda pieprasījuma apstrādei;
  • Ja ir iestājies notikums, kas automātiski informē par drošības incidenta pazīmēm;
  • Ja videokontroles laikā tiek konstatēts drošības vai kārtības noteikumu pārkāpums;
  • Ja saņemts rakstveida iesniegums no datu subjekta, kas satur informāciju pieprasīto datu identificēšanai, un datu subjekts klātienē ir identificēts saskaņā ar Privātuma politikas 31.punktu.
 6. Pēc normatīvajos aktos noteiktajām Klienta datu glabāšanas termiņu beigām vai leģitīmo interešu beigšanās Klienta dati tiek dzēsti. Videomateriāli, kas, lai īstenotu Sabiedrības leģitīmās intereses, no lokālā video arhīva izrakstīti glabāšanai video glabāšanas vietnē, tiek glabāti līdz diviem gadiem, ja nav konstatēts termiņa pagarināšanas pamatojums.

 

6.PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

 1. Klienta personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija un tiek apstrādāti saskaņā ar Sabiedrības noteiktiem personas datu apstrādes mērķiem, juridiskajiem pamatiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 2. Klientam ir tiesības iesniegt datu pieprasījumu vispārējā kārtībā, lūdzot sniegt skaidrojumu, kādi dati par viņu tiek apstrādāti un kurus datus nepieciešams ierobežot. Šāds pieprasījums tiks izpildīts, ja tas būs juridiski pamatots un tehniski iespējams. Par datu ierobežošanas prasībām tiks informēti arī citi datu saņēmēji.
 3. Klientam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī pieprasīt Sabiedrību veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu, ja tas pieļaujams saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai Sabiedrības leģitīmajām interesēm, un cik tālu tas būs tehniski iespējams. Attiecībā uz datiem, kas iegūti videonovērošanas rezultātā, datus nav iespējams labot vai papildināt, jo pretējā gadījumā tā tiks uzskatīta par informācijas viltošanu vai sagrozīšanu.
 4. Klientam ir tiesības arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt “tikt aizmirstam”. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, netiks pārtraukta tādu datu apstrāde, ko veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 5. Klients var iesniegt Sabiedrībai pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:
 • rakstveidā nosūtot Sabiedrībai oficiālu rakstveida iesniegumu vai iesniedzot to personīgi Sabiedrības juridiskajā adresē Rīga, Viskaļu iela 13, LV-1026, Latvija;
 • elektroniskā pasta veidā, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi info@rigasmikroautobusi.lv.
 1. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem, cik tālu tas būs tehniski iespējams. Sabiedrība atbildi Klientam nosūta pa pastu vai uz elektroniskā pastu atkarībā no vēstulē norādītā atbildes saņemšanas veida.
 2. Atbilde, kura satur personas datus, vai atbilde par savu tiesību īstenošanu Klientam tiek sniegta tikai gadījumā, ja Klients ir iesniedzis rakstveida oficiālu iesniegumu un Klients ir identificēts šādā veidā: klātienes identifikācijai Klients ierodas Sabiedrības juridiskajā adresē Rīga, Viskaļu ielā 13, Rīgā, LV-1026, Latvija un informē Sabiedrības pārstāvi, ka vēlas saņemt personas datus un ir ieradies klātienes identifikācijai. Klients Sabiedrības pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
 3. Ja Klientam radušās sūdzības vai jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai Klients ir konstatējis iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu, Klients sazinās ar Sabiedrību, izmantojot datu pārziņa kontaktinformācijā norādītos saziņas kanālus, kas norādīti Privātuma politikas 1. sadaļā “VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI”.
 4. Uz ikvienu datu subjekta rakstveida iesniegumu, tai skaitā par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība atbild datu subjektam viena mēneša laikā.
 5. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), iesniedzot attiecīgu jautājumu vai sūdzību.

 

7.SĪKDATŅU POLITIKA UN CITI NOTEIKUMI

 1. Šī mājaslapa var izmantot sīkdatnes. Informācija par šajā mājaslapā izmantotajām sīkdatnēm tiek publicēta vietnē: https://bbus.lv/sikdatnu-politika/.
 2. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Aktuālā Privātuma politika tiek ievietota Sabiedrības tīmekļa vietnē lv.

Privātuma politika stājas spēkā 2018.gada 25.maijā.